Regulamin

Regulamin określa informacje, zasady korzystania oraz warunki uzyskania zaświadczeń za pośrednictwem serwisu Zaswiadczenieoniekaralnosci.pl

  • Warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego zaswiadczenieoniekaralnosci.pl

Poprzez serwis internetowy możliwe jest zamówienie oryginalnego dokumentu sądowego z pieczęciami bez wizyty w urzędzie. Usługi świadczone przez serwis polegają na pobraniu zaświadczenia z KRK – zapytanie o udzielenie informacji o osobie lub podmiocie zbiorowym z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Karnego na podstawie złożonego zamówienia za pośrednictwem wypełnionego formularza zamówienia na stronie internetowej www.zaswiadczenieoniekaralnosci.pl. Na podstawie wprowadzonych danych zamawiającego w formularzu zamówienia system generuje wniosek, który następnie przekazuje się do KRK. Podane dane muszą być zgodne z dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość np. Paszportem, Kartą pobytu.

Krajowy Rejestr Karny nie jest rejestrem jawnym dlatego też do uzyskania zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego wymagane jest pisemne pełnomocnictwo osoby, której dotyczy zapytanie o udzielenie informacji z KRK. Pamiętaj iż składając zamówienie Zamawiający zobowiązuje się przesłać oryginalne pełnomocnictwo w formie papierowej na adres pocztowy podany w potwierdzeniu zamówienia. Druk pełnomocnictwa, wniosek wysłany jest na e-mail po potwierdzeniu zamówieniu lub dokonaniu opłaty. Uzyskane prawomocne zaświadczenia KRK z Sądu są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na adres Zamawiającego podany w formularzu zamówienia. Wnioski przygotowywane są niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia a zaświadczenia wysyłane w dniu otrzymania podpisanego pełnomocnictwa i wydania dokumentu. Jeśli osoba widnieje w rejestrze KRK, zamawiający dodatkowo uzyskuje wydruk z Kartoteki, której dotyczy zapytanie. Osoby posiadające obywatelstwo kraju należącego do Unii Europejskiej otrzymuje dodatkowo wydruk a systemu ECRIS o wyrokach skazujących.

  • Opłaty za uzyskania zaświadczenia

Za zamówienia pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem zawartym w formularzu zamówienia na stronie  zaswiadczenieoniekaralnosci.pl/cennik, który szczegółowo określa koszt dokumentu oraz koszty przesyłki. Zamówienie jest dokumentem sądowym przygotowywanym na zlecenie Zamawiającego dlatego też nie zwracamy opłat za zamówienie w przypadku jego rezygnacji.

  • TERMINY

Zamówienia przyjmujemy przez 24h na dobę, natomiast korespondencję listową przyjmujemy do godziny 16.00. Uzyskane dokumenty wysyłane są w dniu wydania z sądu Krajowego Rejestru Karnego. W przypadku osób skazanych na popełnione przestępstwa – figurujących w rejestrze Karnym termin może się wydłużyć i zależy od toku postępowania karnego. Wydanie dokumentu może się także wydłużyć dla osób posiadające obywatelstwo, kraju należącego do Unii Europejskiej. Zaświadczenie z KRK pobierane są na podstawie danych podanych w formularzu zamówienia. Po uzyskaniu zaświadczenia z sądu usługę uznaje się za zrealizowaną. Dokumenty nie są archiwizowane – w przypadku wybrania opcji tylko skanu dokumentu na e-mail, bez wysyłki oryginału niewysłane dokumenty są niszczone są po 7 dniach od ich uzyskania.

Serwis zaswiadczenieoniekaralnosci.pl nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia uzyskania zaświadczenia z powodu awarii systemu informatycznego oraz zamknięciem lub ograniczeń sądu wydającego dokument np. z powodu COVID, a także za firmę dostarczającą przesyłkę. Serwis zaswiadczenieoniekaralnosci.pl nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza zamówienia na stronie przez Zamawiającego oraz firmę dostarczającą przesyłki. Wnioski przygotowywane są niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia i nie nie ma możliwości zmiany wpisanych danych. Zgodnie z obowiązującą ustawą UOKiK w trakcie realizacji zamówienia Zamawiającemu przysługuje 14 dni na odstąpienie od umowy i wstrzymanie dalszej jego realizacji. Rezygnację przyjmowane są w formie pisemna na adres e-mail lub adres pocztowy do korespondencji. Zamówienie jest na zlecenie i ściśle związane z osobą Zamawiającego toteż w przypadku gdy zamówienie zostało opłacone a następnie anulowane zamawiający obciążany jest kosztem zamówienia liczonym proporcjonalnie do etapu realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji z dalszej realizacji zamówienia, przygotowany wniosek zawierający dane osobowe jest niszczony lub odsyłany na wskazany adres. Po złożeniu wniosku i wydaniu dokumentu z sądu – Krajowego Rejestru Karnego nie ma możliwości rezygnacji i zwrotu dokumentu.

  • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Złożenie zamówienia na stronie zaswiadczenieoniekaralnosci.pl za pomocą formularza zamówienia, równoznaczne jest z zapoznaniem się i przyjęciem postanowień niniejszego regulaminu, przesłania dokumentów zwrotnych oraz Polityki Prywatności. Serwis zaswiadczenieoniekaralnosci.pl należy i jest obsługiwany przez firmę SI 24 ul. Odkryta 48E/609, Warszawa, która jest administratorem danych osobowych. Wprowadzane dane są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO tylko w celu realizacji zamówienia i nie są wykorzystywane do celów marketingowych.