KRAJOWY REJESTR KARNY

Krajowy Rejestr Karny online dla każdego. Tutaj znajdziesz wszelkie informacje o rejestrze Karnym. Informacje, procedury, wykaz instytucji prowadzących rejestr. W serwisie możesz zamówić zaświadczenie o niekaralności przez internet lub udać się osobiście do najbliższego Punktu Krajowego Rejestru Karnego w Polsce.

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego dla osoby – osoby fizycznej lub przedsiębiorcy:

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego dla podmiotu zbiorowego (spółki):

W Rejestrze gromadzi się dane o osobach:
1) prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
2) przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
3) przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii;
4) będących obywatelami polskimi prawomocnie skazanymi przez sądy państw obcych;
5) wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
6) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2018r. poz. 969), zwanej dalej „ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich”;
7) prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu;
8) poszukiwanych listem gończym;
9) tymczasowo aresztowanych;
10) nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.
W Rejestrze gromadzi się również dane o podmiotach zbiorowych, wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości, na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2018 r. poz. 703).


Wybierz Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego, udaj się osobiście do Sądu lub zamów zaświadczenie o niekaralności przez internet.